සයිටම් අවසන් තීරණයට ජනපති තව දින තුනක් ඉල්ලයි

October 23, 2017 | 5:03 pm    0   421

සයිටම් අවසන් තීරණයට ජනපති තව දින තුනක් ඉල්ලයි

ආන්දෝලනාත්මක සයිටම් අර්බුදය සඳහා රජයේ අවසාන තීරණය අද දින දැනුම් දෙන බව රජය විසින් දැනුම් දෙන ලදි. නමුත් එම තීරණය අද දින දැනුම් නොදුන් අතර, ඒ සඳහා තව දින දෙකක් හෝ තුනක් ඇතුළත ප්‍රකාශයට පත් කරන බව ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: